Категорiя

Доступ до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника апарату

Харківського окружного

адміністративного суду      

від "14" травня 2011 року

№ 05-06/14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
у Харківському окружному адміністративному суді

 

Розділ І. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Суду, є відділ узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язків із засобами масової інформації (далі – відповідальний підрозділ Суду).

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду


2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату Суду та керівник відповідального підрозділу Суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечує відповідальний підрозділ Суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства Суду (далі – ЄАСД), документів, що зберігаються в архіві Суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату;

– про персональні дані та відомості про суддів та державних службовців апарату Суду з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми;

– про нормативно-правові засади діяльності Суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду;

– про доступ до судових засідань у Суді;

– про прийом громадян у Суді;

 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідальним підрозділом Суду згідно вимог законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

7) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень.

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про порядок роботи Суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

4) порядок оскарження судових рішень до Суду;

5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.6. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відповідальному відділі  Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2 – 4 до Положення).

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до Положення).

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання
запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи Суду відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх керівнику апарату Суду з наступним накладенням резолюції про передачу до виконання відповідного запиту відповідальному підрозділу Суду.

4.3. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, керівником апарату Суду відповідальним за надання відповідей на запит додатково може бути визначено одного або декількох керівників структурних підрозділів Суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.

4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальним підрозділом Суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.5. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відповідальному підрозділі Суду згідно із Номенклатурою справ Суду.

4.6. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних керівник відповідального підрозділу Суду може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.8. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник відповідального підрозділу Суду не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію, а також відповідь з відмовою в наданні інформації, надається за підписом керівника апарату Суду.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення
доступу

до публічної інформації у Харківському

окружному адміністративному суді,
затвердженого наказом
керівника апарату Харківського окружного адміністративного суду від "14" травня 2011 року № 05-06/14

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1. Не належать до публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Харківського окружного адміністративного суду з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Харківському окружному адміністративному суді є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

 

 

Додаток 2
до Положення про забезпечення
доступу

до публічної інформації у Харківському

окружному адміністративному суді,
затвердженого наказом
керівника апарату Харківського окружного адміністративного суду від "14" травня 2011 року № 05-06/14

 

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище

Ім’я

По батькові

е-mail

номер телефону

Поштова адреса:

індекс

область

район

населений пункт

вулиця

будинок

квартира

Зміст запиту:

 

 

 

Додаток 3
до Положення про забезпечення
доступу

до публічної інформації у Харківському

окружному адміністративному суді,
затвердженого наказом
керівника апарату Харківського окружного адміністративного суду від "14" травня 2011 року № 05-06/14

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

вул. Мар’їнська, 18-Б-3, м. Харків, 61004

________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

________________________________________

­­­­­­­­­­­________________________________________

тел. ____________________________________;

е-mail:___________________________________

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

1. ______________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

______________________________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

                                                                                                                                  (підпис)

«____» __________ 20__ р.             ____________                       _______________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

       (дата)                                            (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Додаток 4
до Положення про забезпечення
доступу

до публічної інформації у Харківському

окружному адміністративному суді,
затвердженого наказом
керівника апарату Харківського окружного адміністративного суду від "14" травня 2011 року № 05-06/14

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

вул. Мар’їнська, 18-Б-3, м. Харків, 61004

________________________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

________________________________________
(адреса місця розташування)

________________________________________

тел. ____________________________________;

е-mail:___________________________________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ


Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

1. _______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_________________________________________________________________________________________

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок._____________

 

                                                                                                                                               (підпис)

 «____» __________ 20__ р.                        _________                   __________________________

             (дата)                                                (підпис)                            (прізвище, ініціали)

\

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді,
затвердженого наказом
керівника апарату Харківського окружного адміністративного суду

від "14" травня 2011 року № 05-06/14

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Харківському окружному адміністративному суді не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Харківського окружного адміністративного суду поштовим зв’язком (61004, м.Харків, вул.Мар’їнська, 18-Б-3,).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.

 

 

 

 

Новини


  Презентація Інформаційно-правової системи "Прецедент"

Детальніше...

13.11.2017  ХIV позачерговий з'їзд суддів України

Детальніше...

03.11.2017  Вітання з нагоди призначення на посаду суддів Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

27.10.2017  Обрано заступника голови Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

23.10.2017  Семінар на тему «Єдність судової практики в контексті конституційної реформи в Україні: виклики та перспективи»

Детальніше...

23.10.2017  27 жовтня 2017 року відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

13.10.2017  Вітання голови та жіночої частини колективу Харківського окружного адміністративного суду із Днем захисника України!

Детальніше...

09.10.2017  Роман Зламанець прийняв присягу державного службовця

Детальніше...

06.10.2017  Вітання голови Харківського окружного адміністративного суду з Днем юриста

Детальніше...

04.10.2017  Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-42-43, (057) 730-42-73, (057) 730-42-40 inbox@adm.hr.court.gov.ua