Категорiя

Інформація для громадян

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Харківського окружного адміністративного суду
 

Додаток №2

 

Затверджено

загальними зборами трудового

колективу Харківського  окружного    адміністративного суду

протокол № _1_

від «14» січня 2013 р.

 

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку працівників

Харківського окружного адміністративного суду

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Харківського окружного адміністративного суду (далі - Правила) розроблено відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", «Про судоустрій та статус суддів», інших нормативно-правових актів.

Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Харківського окружного адміністративного суду (далі – суд), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин між керівництвом і працівниками суду, сприяють виконанню основних завдань і функцій суду, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників. 

Правила є обов'язковими для всіх працівників суду.

Питання, повязані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом суду у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішуються також трудовим колективом у відповідності до його повноважень.

Харківський окружний адміністративний суд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної судової адміністрації, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Загальне керівництво адміністративним судом здійснює голова суду або особа, яка виконує його обов’язки. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки.

 Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність.

Прийом громадян здійснюється головою суду, його заступниками, керівником апарату суду, заступником керівника апарату суду, начальниками відділу кадрової роботи та державної служби; відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи; відділу контролю та аналітичного, статистичного, інформаційного забезпечення діяльності суду; відділу організації судового процесу та інформаційних технологій згідно графіка прийому громадян.

Правила доводяться до відома працівників суду під розпис та вивішуються в його приміщеннях на доступному для працівників місці.

У суді трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

 

Діяльність працівників суду грунтується на таких основних принципах:

·          служіння народу України;

·          демократизму і законності;

·          гуманізму і соціальної справедливості;

·          пріоритету прав людини і громадянина;

·          професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

·          персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

·          дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

·          дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян тощо.

 

2.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

ПРАЦІВНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в суді відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України “Про судоустрій та статус суддів”, “Про державну службу”.

Прийняття на роботу до суду здійснюється на підставі письмової заяви працівника.

При прийнятті на роботу до суду працівник зобов’язаний представити трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а у випадку, коли особа поступає на роботу вперше і не має трудової книжки –  паспорт. Військовозобовязані відповідно до законодавства України, предявляють військовий квиток.

Керівника апарату суду, його заступника відповідно до вимог Закону України “Про судоустрій та статус суддів” призначає на посаду начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області за поданням голови суду.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців приймаються на роботу у відповідності з вимогами Закону України “Про державну службу”.  

Відповідно до Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011      № 14 (зі змінами), та Положення про помічника судді відділу організації судового процесу та інформаційних технологій Харківського окружного адміністративного суду, затвердженого наказом керівника апарату суду від 12.04.2011 № 05-06/13 (зі змінами та доповненнями), помічник судді призначається на посаду керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки за поданням судді.

Порядок призначення (обрання) судді на посаду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням Закону України “Про судоустрій та статус суддів”.

Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

Не можуть бути призначеними на посаду в суд особи, які:

·           визнані в установленому порядку недієздатними;

·           мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

·          у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

·           в інших випадках, установлених законами України.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про його партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

Укладення трудового договору з працівниками апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду про зарахування  працівника на роботу та оголошується йому під підпис. У наказі повинна бути вказана посада у відповідності до штатного розпису, умови оплати праці та дата, з якої працівник приступає до виконання службових обовязків.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідальності працівника роботі, яка йому доручається виконувати, строком від одного до шести місяців, крім робітників, яким можуть встановлюватися строки випробування до одного місяця. Випробувальний термін не встановлюється особам, переліченим у ч.3 ст.26 КЗпП України.

До початку роботи керівництво зобовязане :

·          ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

·          ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами праці, його правами та обовязками;

·          визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

·          проінструктувати працівника про порядок використання комп’ютерної мережі та засобів зв’язку;

·          проінструктувати працівника з техніки безпеки, про виробничу санітарію, гігієну  праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці.

На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрової роботи та державної служби. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника цього ж відділу.

Переведення працівників на іншу посаду в суді здійснюється відповідно до вимог  чинного законодавства України.

Припинення трудових відносин між керівництвом та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні.

При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, керівництво звільняє працівника у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом суду законодавства про працю, та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

Припинення повноважень судді здійснюється на підставі акту про припинення повноважень судді у випадках, передбачених Законом України “Про судоустрій та статус суддів”. 

Припинення державної служби відбувається на загальних підставах, передбачених КЗпП України, а також згідно з положеннями Закону України "Про державну службу" у разі:

·          порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

·          недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

·          досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);

·          виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

·          відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

·          неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

 

Розірвання трудового договору з працівниками апарату суду з ініціативи керівництва  здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю, законів України “Про державну службу”, “Про судоустрій та статус суддів”.

Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи та літературу особі, визначеній керівником.

Керівника апарату суду, його заступника звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області за поданням голови суду.

Помічник судді звільняється з посади наказом керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, за поданням судді. 

Припинення трудового договору працівника апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, та оголошується працівнику під розпис. Останнім робочим днем працівника є день його звільнення.

У день звільнення відділ кадрової роботи та державної служби зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу керівника апарату суду та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою. Рішення про відсторонення державного службовця, помічника судді від виконання повноважень за посадою приймається керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки, та оформлюється його наказом.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року N 950 (зі змінами та доповненнями).

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця, помічника судді від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, то наказ керівника апарату суду скасовується.

 

 

3.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ  ПРАЦІВНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Працівники Харківського окружного адміністративного суду зобов’язані:

·          дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

·          не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

·          сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

·          виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

·          шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

·          уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі;

·          забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

·          постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

·          своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

·          діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

·          своєчасно подавати до відділу кадрової роботи та державної служби відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо);

·          виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

·          утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) Харківського окружного адміністративного суду;

·          ефективно використовувати обчислювальну, компютерну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси.

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями.

 

 

4.ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

 

Працівники Харківського окружного адміністративного суду мають право:

·          користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

·          брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

·          на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

·          вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

·          на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

·          на просування по службі відповідно до чинного законодавства з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обовязків;

·          на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

·          на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства;

·          захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

 

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

 

5.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

 

Керівництво суду зобов'язане:

·          неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

·          затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

·          під час укладення трудового договору роз'яснити працівнику його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

·          належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем, обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами;

·          забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників суду за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України;

·          забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

·          контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

·          застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

·          забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, створювати необхідні соціально-побутові умови;

·          сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників суду;

·          у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці;

·          постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

·          створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

·          уважно ставитись до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу;

·          забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників.

 

 

6. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

Нормальна тривалість робочого часу працівників Харківського окружного адміністративного суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень.

Робочий час працівників суду починається щоденно о 9-00 годині та закінчується щодня, крім п'ятниці, о 18-00 годині; в п'ятницю робочий час закінчується о 16-45.

У разі необхідності наказом голови суду або особою, яка виконує його обов’язки, для суддів, а наказом керівника апарату суду  або особою, яка виконує його обов’язки, для працівників суду може бути перенесено початок та закінчення робочого дня.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13-00 до 13-45. Перерва не включається в робочий час.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники суду зобов'язані за розпорядженням голови суду або керівника апарату суду, або осіб, що виконують їх обов’язки, з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства України.

Працівникам суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та посади і заробітної плати.

Щорічна основна і додаткова відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам суду після закінчення шести місяців безперервної  роботи у суді. У разі надання відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається відповідно до відпрацьованого часу. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи  у перший рік роботи  надаються особам, переліченим у ч.7 ст.10 Закону України „Про відпустки”.

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який відносно суддей -  затверджується головою суду, відносно працівників апарату суду – керівником апарату на кожен календарний рік до 25 грудня поточного року за погодженням з уповноваженими представниками трудового колективу.

Графіки складаються з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників, можливості їх відпочинку та доводиться до відома всіх працівників суду.

Надання відпусток працівникам суду оформлюється наказом голови суду та керівником апарату суду відповідно.

Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

Державним службовцям та помічникам суддів надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено надання більш тривалої відпустки. Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалісь додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Іншим працівникам суду щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

За рішенням голови суду судді можуть бути відкликані з відпустки, а за рішенням керівника апарату - працівники апарату суду. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки згідно чинного законодавства.

 

7.ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

 

За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи, вагомі досягнення в роботі до працівників суду застосовуються такі форми заохочення:

·          оголошення подяки;

·          преміювання;

·          нагородження почесною грамотою;

·           нагородження цінним подарунком.

 

Крім того, за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки надається перевага під час просування по службі.

За виконання особливо відповідальних завдань працівнику, який займає посаду державного службовця, відповідно до Закону України "Про державну службу", може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 


8.СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

·           догана;

·           звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує суд можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

·           попередження про неповну службову відповідність;

·           затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Одним із заходів дисциплінарного впливу до працівників суду за порушення трудової дисципліни може бути застосовано зменшення або встановлення окремого розміру премії на певний термін.

Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Дисциплінарні стягнення оголошуються наказом і повідомляються працівнику під розпис.

Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

До застосування дисциплінарного стягнення керівництво суду зобов’язане зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Новини


04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

29.12.2017  Привітання керівництва Харківського окружного адміністративного суду з Новим роком та Різдвом Христовим!

Детальніше...

26.12.2017  Новорічне свято для дітей!

Детальніше...

26.12.2017  Нові секретарі судового засідання прийняли присягу державного службовця

Детальніше...

15.12.2017  Привітання голови Харківського окружного адміністративного суду з Днем працівників суду!

Детальніше...

14.12.2017  До уваги громадян! Важливі зміни в законодавстві!

Детальніше...

14.12.2017  Програма USAID "Нове правосуддя" пропонує впровадити в Україні Громадські центри правосуддя

Детальніше...

11.12.2017  Юридична клініка

Детальніше...

08.12.2017  Тиждень права у Харківському окружному адміністративному суді

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-42-43, (057) 730-42-73, (057) 730-42-40 inbox@adm.hr.court.gov.ua