Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2012 рік

 

(ВИТЯГ)

   АНАЛІЗ   РОБОТИ

ХАРКІВСЬКОГО  ОКРУЖНОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

ЗА   2012 РІК

 

Харківський окружний адміністративний суд створено відповідно до Указу Президента України № 1417/2004 від 16.11.2004 "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів".

26.06.2006 Харківський окружний адміністративний суд зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради. З 25.05.2007 суд розпочав діяльність з відправлення правосуддя, тобто, на кінець періоду, що узагальнюється суд працює 6 років.

Відповідно до штатного розпису суду, станом на 1 січня 2013 року у суді працює 5 відділів:

1. Відділ документального забезпечення інформаційної і архівної роботи;

2.Відділ контролю та аналітичного, статистичного, інформаційного забезпечення   суду;

3. Відділ кадрової роботи і державної служби;

4.Відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення;

5. Відділ організації судового процесу та інформаційних технологій;

Основні завдання відділів та їх виконання відображені більш ретельно у наступних розділах.

 

1.      Документальне забезпечення інформаційна і архівна робота

Протягом 2012 року у відділі документального забезпечення інформаційної і архівної роботи, відповідно до Положення про відділ, проводилась робота у наступних напрямах:

І. За звітний період зареєстровано  72 916 вхідних документа

З них:

 1. Адміністративних позовів - 14 552.
 2. Заяв про видачу копій процесуальних документів -  13 360.
 3. Апеляційних скарг по справам –5 384.
 4. Запитів із Вищого адміністративного суду України  та Верховного суду України про направлення справ до цих судів – 1840 і – 22 відповідно, та зареєстровано 2226 і 35  справи, повернені з Вищого адміністративного суду України  та Верховного суду України відповідно.
 5. Зареєстровано -  5843  справи, поверненні  із Харківського апеляційного адміністративного суду.

ІІ. Зареєстровано у журналі вихідної кореспонденції 98 958 документа (відправлено поштою 88755 кореспонденції   на суму 680 631,02 грн. та видано нарочно 10203 документа)

З них:

 1. Направлено адміністративних справ до Харківського апеляційного адміністративного суду, Апеляційного суду Харківської області – 5488 + 2.
 2. Надіслано справ до Вищого адміністративного суду України  – 1792.
 3. Надіслано до Верховного суду України відповідно -  24 справи.
 4. Надіслано справ до іншого суду – 95.
 5. Надіслано копій постанов на виконання до Державного реєстратора – 2591.

 

ІІІ. В період з 03.01.2012 по 29.12.2012  видано 5726 виконавчих листа,  з них до негайного виконання  - 1011. Видано копій процесуальних документів та відповідей на звернення учасників адміністративного процесу про видачу вказаних копій рішень – 9438.

            Над виконанням заяв про виготовлення копій процесуальних документів та виконавчих листів працює 3 спеціаліста відділу.

Виконавчі листи та копії рішень по наданим заявам виготовлялися протягом наступного дня з моменту подачі заяви. Термін виконання збільшується до 10 днів у разі застосування суддями норм ч. 3 ст. 160 КАС України, якщо складення постанови у повному обсязі відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Відповідно до положення про відділ, до його функцій належить здійснення прийому вхідної кореспонденції від громадян та представників юридичних осіб. Прийом вхідної кореспонденції здійснюється трьома працівниками відділу. Безпосередньо виконання їх обов’язків складається в наданні усної інформації по справам відвідувачам суду, видачі документів, прийомі та реєстрації вхідної кореспонденції: апеляційних скарг, клопотань, звернень, заяв про видачу копій процесуальних документів, передачі зареєстрованих документів на резолюцію керівництву суду та передачі документів на виконання.

 

2.  Відділ контролю та аналітичного, статистичного, інформаційного   

 забезпечення   суду

 

Робота Відділу базується відповідно до Плану роботи Харківського окружного адміністративного суду на 2012 рік та Положення про  відділ контролю та аналітичного, інформаційного забезпечення суду.

Під час діяльності Відділ керується Законом України “Про судоустрій і статус суддів ”, Кодексом адміністративного судочинства України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, та іншими нормативними актами, які регулюють роботу Суду.

Застосування цих нормативних актів в повсякденній діяльності надає можливість виконувати одне з основних завдань, покладних на Відділ - підготовка статистичних даних та формування звітності за формами № 2-А, № 3, № 4, відповідно до приписів наказу Державної судової адміністрації України 05.06.2006 № 55.

З метою забезпечення оперативного та якісного розгляду адміністративних справ в Суді періодично проводиться узагальнення причин порушення строків розгляду справ та аналізуються причини скасування та змін судових рішень.

Так, за звітний період були проведені:

- аналіз практики розгляду Харківським окружним адміністративним судом подань органів ДПС в порядку, передбаченому ст. 183-3 КАС України;

- узагальнення практики розгляду Судом справ з приводу прийняття на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

- узагальнення практики розгляду Судом податкових спорів; аналіз розгляду Судом адміністративних справ пов’язаних із виборчим процесом чергових виборів народних депутатів України; аналіз строків розгляду справ Судом (щомісячно);

- вивчення та узагальнення практики застосування судом норм глав 1-4 Розділу III Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду та вирішення адміністративних справ за 2012 рік.

Протягом року було проведено ряд заходів стосовно покращення обліково-статистичної роботи Суду, зокрема періодично у Відділі проводяться оперативні наради, на яких вивчаються поточні питання та нововведення в роботі. Так, в звітному періоді, згідно протоколів зборів Відділу, обговорені питання:

- проведення перевірки правильності та повноти внесення інформації по сплаті судового збору в статистичну картку по справах;

- моніторинг змін у антикорупційному законодавстві;

- питання щодо підготовки до піврічного звіту, результатів аналітичної роботи;

- ознайомлення з поточними змінами чинного законодавства та обговорення роботи Відділу на наступні періоди;

- поточні питання: чергування працівників Відділу на період проведення в м. Харкові фінальної частини чемпіонату Європи з футболу "ЄВРО 2012";

- ознайомлення з наказом №105 ДСА України від 07.09.2012 про реалізацію пілотного проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу;

- щодо організації роботи працівників Відділу апарату суду, які задіяні в чергуванні в період виборчого процесу та підготовки до звітності про стан розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом (2вд), щодо внесення змін до Довідника категорій;

- ознайомлення з новими версіями КП "ДСС" та інше.

Іншим напрямом роботи відділу є інформаційна робота, яка складається з роботи по розгляду звернень громадян, ведення особистого прийому, розгляду запитів про надання інформації та міжнародно-правового співробітництва.

За звітний період прийнято особисто головою суду, його заступником, керівником апарату, заступником керівника апарату та начальниками відділів 20 громадян.

За звітний період до Харківського окружного адміністративного суду  надійшло  726  запитів про надання інформації. З них – 253 від фізичних осіб, 369 – від державних органів, 96 – від юридичних осіб та 8 запитів, згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Всі вони розглянуті в такі строки:

До 5 днів – 99;

Від 5 до 15 днів – 438;

Від 15 до 30 днів – 189

 

Дані показники у кількісно-відсотковому вигляді наведені в діаграмі:

 

 

Із загальної кількості запитів, що надійшли у звітному періоді, 96 надійшло від представників юридичних осіб. Слід звернути увагу, що ці заяви в більшості своїй містять вимоги про надання інформації. Відповіді на подібні запити надаються згідно до вимог Законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

Протягом 2012 року до суду, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надійшло 20 звернень, з них на особистому прийомі 16.

Відомості щодо надходження звернень  у 2012 році за категоріями виглядають наступним чином:

заяв надійшло – 12

скарг надійшло – 8

Всі вони є індивідуальними та первинними.

По фактах, наведених в зверненнях  громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді, роз’яснюються положення чинного законодавства. Усі звернення громадян були вчасно перевірені та результати перевірки письмово повідомлені особисто громадянам. Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством, протягом 2012 року  не допускались.

Звернення, які протягом 2012 року надійшли в провадження до Харківського окружного адміністративного суду по категоріях справ розподіляються за такими показниками:

 

 

Категорія

Кількість розглянутих

 у 2012 році

%  від загальної кількості розглянутих

у 2012 році

незгода із суд. рішенням

 7

35%

незгода з діями суддів

4

20%

тривалий розгляд справи

0

0%

невидача копій судових рішень

2

10%

невчасне направлення справи до апел. чи кас. інстанцій

0

0%

організація роботи суду

1

5%

 

інші питання

5

25%

несвоєчасне звернення до виконання судових рішень

1

5%

Всього

20

100%

Як вбачається із наведених даних, найбільшу кількість - 35 %  звернень складає категорія «незгода із судовим рішенням». Характерним прикладом є скарга К., яка не згодна із діями головуючого – судді по справі і повідомляє про передумови, на її думку, винесення незаконного рішення суддею. За результатами розгляду даної скарги скаржникові надана повна та обґрунтована відповідь, в якій роз’яснені положення пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8, а саме: що виключне право перевірки дій судді під час судового розгляду має відповідний суд апеляційної інстанції.

За результатами розгляду звернень громадян Харківським окружним адміністративним судом, після ретельної перевірки фактів викладених в них, визнані у 10%  випадках обґрунтованими та у 90% - необґрунтованими, та були прийняті наступні рішення: по 2 зверненням питання вирішено позитивно, по 3 – відмовлено у задоволенні, у 13 зверненням дано роз’яснення.

Важливим напрямом діяльності Харківського окружного адміністративного суду є міжнародно-правове співробітництво, підготовка і проведення відповідних заходів входить також до функцій відділу.

Можна виділити головні напрями розвитку міжнародно-правового співробітництва в ХОАС, а саме:

-     розробка і впровадження пілотного навчально-просвітницького проекту «Судове адміністрування»;

-     участь  у розробці і впровадженні пілотної системи оцінювання якості функціонування суду;

-     участь у заходах присвячених питанням стратегічного планування судової влади в Україні.

З    6 листопада 2012 року в Харківському окружному адміністративному суді діє Юридична клініка, безпосереднім завданням якої є надання безоплатної правової допомоги громадянам й юридичним особам та забезпечення практичної підготовки студентів-юристів до професійної діяльності.

Мета «Юридичної клініки»:

 • надання безкоштовної правової допомоги населенню;
 • здійснення правороз'яснювальної роботи;
 • формування правової культури громадян;
 • навчання студентів – правників шляхом практичного застосування отриманих знань.

 

Отже, тепер відвідувачі суду мають змогу отримати допомогу від студентів Національного університету «Юридична академія України» імені Ярослава Мудрого у вигляді консультацій, складання документів, правоосвітньої діяльності.

У своїй роботі Юридична клініка керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами та діє за принципами:

- поваги до прав, справедливості, людської гідності;

- спрямованості на захист прав і свобод людини;

- гуманізму;

- верховенства права;

- законності;

- об’єктивності;

- безоплатності надання правової допомоги;

- конфіденційності;

- компетентності та добросовісності.

Так показники Харківського окружного адміністративного суду, порівнюючи з минулими роками, значно зросли. Оцінка респондентів стосовно рівня якості роботи нашого суду була надзвичайно високою. Позитивні зрушення, які зазнав суд є вагомими, про що під час презентація результатів даного дослідження зазначила директор проекту Ірина Підкуркова.

 

3. Відділ кадрової роботи і державної служби

 

Підводячи підсумки роботи суду за 2012 рік, досить важливим є аналіз кадрової роботи в суді, адже належне кадрове забезпечення судів в Україні, в тому числі і Харківського окружного адміністративного суду, є обов’язковою умовою оперативного та якісного здійснення правосуддя.

Відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 „Про кількісний склад суддів адміністративних судів ” кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду збільшена на 27 суддів, тобто штатна чисельність суддів складає 40.

Згідно штатного розпису чисельність працівників апарату суду складає 144 одиниці,  на кінець року фактично у суді працює 146 працівника.

Протягом 2012 року кадровою службою проводилась робота по направленню запитів на проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які успішно пройшли конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців  в суді у відповідності до вимог  Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25.01.2012 року із змінами та доповненнями.

Працівники, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають присягу, яка залучається до особової справи. Всі призначені працівники  під розпис ознайомлюються з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та з Правилами по техніці безпеки. Крім того, інженером по охороні праці з всіма призначеними працівниками проводиться вступний інструктаж з охорони праці,  про що робиться відмітка у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Кожен призначений ознайомлюється під розпис з Правилами поведінки працівника суду і отримує на руки один примірник Правил з коментарем, розроблених Державною судовою адміністрацією України і затверджених Радою суддів України. Всі ознайомлюються з Посадовими інструкціями.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу»  в новій редакції кадровою службою у 2012 році проведена певна робота щодо реалізації завдань визначених цих Законом. З яких було розроблено профілі професійної компетенції посад державної служби, визначені спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напрямку підготовки та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV.

         Всі працівники кадрової служби суду у грудні 2012 року пройшли підвищення кваліфікації на тематичному семінарі «Механізми реалізації державної кадрової політики» у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.  

 

4. Відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення

 

В Харківському окружному адміністративному суді працює відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення, безпосередніми завданнями якого є організація і забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом матеріальних цінностей, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів і видатків, своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності; виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів; формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для її використання кредиторами, постачальниками, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами та іншими заінтересованими органами.

Досить важливим завданням відділу також є забезпечення  раціональної  організації  планово-фінансової  діяльності, бухгалтерського обліку і звітності в установі на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність установи, а також розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Кошторисом доходів та видатків на 2012 рік затверджено по загальному фонду- 17 571 383,00 грн., в т.ч. по КЕКВ: 

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»     8400100,00 грн.                      

1120 «Нарахування на заробітну плату»                             3073200,00 грн.

1131 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»                                                            164900,00 грн.

1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»                          425000,00 грн.

1135 «Інші видатки»                                                                     800,00  грн.

1140 «Видатки на відрядження»                                                6000,00 грн.     

1161 «Оплата теплопостачання»                                              56100,00 грн.

1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»                    6200,00 грн.

1163 «Оплата електроенергії»                                                  40600,00 грн.

1165 «Оплата інших комунальних послуг»                              1300,00 грн.

1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                              2200,00 грн.

2143 «Реконструкція інших об’єктів»                                 5394983,00 грн.

 

Кошторисом доходів та видатків на 2012 рік затверджено по спеціальному фонду- 4 492 800,00 грн., в т.ч. по КЕКВ: 

 

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»     2075700,00 грн.                      

1120 «Нарахування на заробітну плату»                               769500,00 грн.

1131 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»                                                              132900,00 грн.

1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»                         593100,00 грн.

1135 «Інші видатки»                                                                   1200,00  грн.

1140 «Видатки на відрядження»                                              18000,00 грн.     

1161 «Оплата теплопостачання»                                            581900,00 грн.

1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»                  35600,00 грн.

1163 «Оплата електроенергії»                                                179200,00 грн.

1165 «Оплата інших комунальних послуг»                            32500,00 грн.

2110 «Придбання облад. і предметів довгостр. корист.»       73200,00 грн.

 

Заборгованість по виплаті заробітної плати на  кінець року складає 7728,52 грн. - це оплата листків непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП.

 Касові видатки за 2012 рік по загальному фонду складають 12 670 434,60 грн., по спеціальному фонду – 3 990 556,35 грн.

 

Фактичні видатки по загальному фонду за 2012 рік складають 17756820,35 грн. а саме:

 

КЕКВ1111 «Заробітна плата» -                                                                8400100,00 грн.            

КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату» -                                    3065598,49 грн.

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,у тому числі м’який інвентар та обмундирування» -                                                                  347330,58 грн.

КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» -                                 441770,47 грн.

КЕКВ 1135 «Інші видатки» -                                                                            195,73 грн.

КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження»  -                                                      6000,00 грн.

КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» -                                                     56100,00 грн.

КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»-                            6200,00 грн.

КЕКВ1163 «Оплата електроенергії»                                                             35042,08 грн.

КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» -                                  1300,00 грн.

1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,

не віднесені до заходів розвитку»                                                                   2200,00 грн.

КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів»                                            5394983,00грн.

 

Фактичні видатки по спеціальному фонду за 2012 рік складають         3889690,75 грн., а саме:

КЕКВ1111«Заробітна плата» -                                                                   1915682,00 грн.          

КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату» -                                       694082,00 грн.

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,

                      у тому числі м’який інвентар та обмундирування» -          29844,86 грн.

КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» -                                 468164,89 грн.

КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження»  -                                                   11647,52 грн.

КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» -                                                  564492,24 грн.

КЕКВ1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»                              8512,54 грн.

КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»                                                         161720,70 грн.

КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» -                                      12344  грн.

КЕКВ2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокове користування   

                                                                                                                         23200,00 грн.

Також було проведено процедуру відкритих торгів по реконструкції приміщення Харківського окружного адміністративного суду за адресою: м. Харків, майдан Свободи,6 і укладено довгостроковий договір на 2012-2014 роки з ТОВ «Стальконструкція» на суму 23 915 912,40 грн. За період 2012 року виконано роботи на суму 5 053 577,45 грн.

 

5. Відділ організації судового процесу та інформаційних технологій

 

Метою діяльності Відділу є організація роботи помічника голови суду, помічників заступників голови суду, помічників суддів, секретарів судового засідання, судових розпорядників, спеціалістів Відділу, забезпечення належного виконання ними своїх завдань та обов’язків.

Станом на 01 січня 2013 року до складу відділу входять: помічник голови суду, помічники заступників голови суду, помічники суддів, секретарі судових засідань, судові розпорядники та спеціалісти. Всі вони мають досить високий професійний рівень підготовки і завдяки чому, вносять вагомий внесок як в роботу Харківського окружного адміністративного суду в цілому, так і в роботу суддівського корпусу під час відправлення ним правосуддя.

До функціональних обов’язків працівників відділу входить широке коло завдань, без виконання яких в більшій мірі неможлива робота суду в загалом. 

Проводилися навчальні заняття з працівниками відділу та особами, які проходили стажування у відділі з наданням інструктивного матеріалу за кожною з тем: формування відокремлених матеріалів справи в разі оскарження процесуальних документів, можливість оскарження яких передбачена процесуальним законом окремо від розгляду справи по суті; фіксування судового процесу технічними засобами; виготовлення виконавчих листів, рішення в яких підлягають негайному виконанню; складання протоколів про адміністративні правопорушення, тощо.

Протягом зазначеного періоду продовжувались вжиття заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

 

 

 

Аналіз роботи суду по здійсненню  правосуддя

Протягом 12 місяців 2012 року в Харківському окружному адміністративному суді з 40 суддів (за штатним розписом) фактично здійснювали правосуддя більше 6 місяців -  34 судді.

Основними передумовами якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів є винесення судом першої інстанції законного судового рішення у передбаченому законом порядку. Тому, найбільшу увагу при узагальненні роботи суду по здійсненню правосуддя слід приділити аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ, і аналізу строків їх розгляду.

            У таблиці №1 представлені основні статистичні показники розгляду адміністративних справ Харківським окружним адміністративним судом за 12 місяців 2012 року.

                                                                                                             Таблиця №1

 

 

 

Категорія

 

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

 14732

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

     14552

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

180

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

       14561

 

в тому числі:

 

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1837

1.3.2

позовні заяви залишені без розгляду

126

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

245

1.3.3

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

12019

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

 171

 

в тому числі:

 

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

126

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

 14658

 

в тому числі:

 

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

 12401

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

2257

2.3

закінчено провадження у справі

13239

2.3.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували в провадженні

90,3%

 

в тому числі:

 

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

3970

2.3.3

% від загальної кількості справ, що  розглянуті у звітному періоді 

30,0%

2.3.4

з прийняттям постанови

10869

2.3.5

передано в інші суди

39

2.3.6

закрито провадження у справі

446

2.3.7

залишено заяву без розгляду

       1885

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

 1419

2.4.1

% від загальної кількості справ,  що  перебували в провадженні 

9,7%

 

в тому числі:

 

2.4.2

зупинено провадження у справі

 132

2.4.4

% від загальної кількості справ, не розглянутих  на кінець звітного періоду   

        9,3 %

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

142

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

142

3.2

неявка свідка

0

3.3

неявка прокурора

0

3.4

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

142

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

 0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

 518

 

в тому числі:

 

4.1

надійшло заяв

512

4.2

повернуто

44

4.3

залишено без розгляду

17

4.4

відкрито провадження

358

4.5

 закінчено провадження

496

 

в тому числі:

 

4.5.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

4

4.5.2

заяву залишено без задоволення

125

4.6

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

22

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

 557

 

в тому числі:

 

5.1

надійшли у звітному періоді

534

5.2

залишок на початок звітного періоду

23

5.3

повернуто

5

5.4

розглянуто

        521

 

в тому числі:

 

5.4.1

задоволено

339

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

36

6

 Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку

 2900338

6.2

підлягає поверненню

369474

6.3

присуджена до стягнення

5173

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

 2284842

7

Кількість поданих апеляційних скарг

5384

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

5384

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

31,07 %

9

Кількість  апеляційних скарг розглянутих апеляційною інстанцією

5025

9.1

Кількість скасованих судових рішень  

964

9.2

Кількість залишених в силі судових рішень

       3691

                    

За даними судової статистики за 12 місяців 2012 року на розгляд суду надійшло 14732 позовні  заяви, тоді як за аналогічний період 2011 року цей показник складав 17294 позовні заяви. При порівнянні відповідних періодів вбачається зменшення кількості їх надходжень (таблиця № 2).

                                                                                                                Таблиця №2                 

 

 

Категорія

Показник

Динаміка

+,-

 12 міс. 2011

12 міс. 2012

1

усього позовних заяв (з урахуванням залишку)

17294

14732

-2562

2

надійшло позовних заяв, в тому числі:

17252

14552

-2700

3

розглянуто позовних заяв

     17114

14561

      -2553

4

відкрито провадження

     14890

12019

-2871

5

повернуто

  1861

1837

      -24

6

відмовлено у відкритті провадження

295

245

      -50

7

залишок (в тому числі залишено без руху)

 180

171

         -9

    Для зручності порівняння кількісних даних результатів розгляду позовних заяв,подань відповідні показники представлено у вигляді кругових діаграм:      

       

             12 місяців 2011 року                      12 місяців 2012 року

 

 1 - відкрито провадження; 2 – повернуто;

3 - відмовлено у відкритті провадження

Порівняння часткового співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати зміну їх відсоткового співвідношення.

Так, у 2012 році по 82,6% (2011 рік -86,3% ) позовних заяв провадження було відкрито з тих, що надійшли в звітному періоді, по 1,7% - позовних заявах відмовлено у відкритті провадження, і 12,6% позовних заяв повернуто позивачу з причин згідно чинного законодавства.

За 12 місяців 2012 року в провадженні суддів суду перебували справи наступних категорій, відображених в таблиці №3:

                                                                                                                Таблиця №3

Категорія справ

Загальна кількість (залишок на початок  звітного періоду + надійшли за звітний період)

Показник  у % відповідно до загальної кількості 

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах (в т.ч. виборів народних депутатів України)

72

0,49%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

68

0,46%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

648

4,42%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

0

0%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

327

2,23%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

          428

2,92%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

41

0,28%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

8834

60,27%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

338

2,31%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

3244

22,13%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

439

2,99%

Спори з приводу проходження публічної служби 

219

1,49%

Інші справи

0

0

В С Ь О Г О

14658

 

Із наведених показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів,  питому вагу – 8834 справ (60,27%) складають справи зі спорів з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог.

Статистичні дані щодо результатів  розгляду адміністративних справ

                                                                                                                    Таблиця №4

 

 

Категорія

Період

Динаміка

(+,-)

   12 міс. 2011

 12 міс. 2012

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

2658

 2257

-401

2

надійшло справ за звітний період

15130

12401

-2729

3

усього перебувало у провадженні справ

17188

   14658

-2530

4

закінчено провадження у справах

15531

13239

-2292

в тому числі

із прийняттям постанови

13079

   10869

-2210

 

у тому числі із задоволенням позову

11313

9161

    -2152

передано в інші суди

135

39

    -96

із закриттям  провадження у справі

594

446

    -148

залишенням заяви без розгляду

1723

1885

+162

5

порушено терміни розгляду справи

4940

3970

-970

6

залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

2257

1419

     -838

7

із них

провадження у яких  зупинено

206

132

-74

           

         Відсоткове співвідношення розгляду справ у 2011 році та того ж періоду 2012 року  відображено на графіку:

 

Аналіз порівняння наведених даних дозволяє зробити наступні висновки.

Огляд даних судової статистики за звітний період в порівнянні з минулим аналогічним періодом показує динаміку зменшення зазначених вище показників в середньому на 20 %.

            Особливу увагу заслуговує порівняння показників порушення терміну розгляду справ. Так, відсотковий показник справ, розглянутих із порушенням передбаченого КАС України строку, зменшився на 20%.

        У звітному періоді до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 512 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, 44 заяв були повернуті заявникам, залишок заяв на початок звітного періоду складав – 6 заяв. Всього в провадженні суду у вказаному періоді перебувало 518 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

В переважній більшості справ даної категорії судді відмовляють в задоволенні заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. З п’яти підстав, визначених ч. 2 ст. 245 КАС України, домінуючою була - п.1 ч.2 вказаної статті, а саме:   істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.

Основною причиною збільшення кількості надходження вказаної категорії заяв було прийняття 26.12.2011 рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2011 у справі за конституційним поданням що відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу УІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік", за яким вищезазначені норми визнані такими, що відповідають Конституції України (є конституційними). Після цього, органи соціального захисту населення подали велику кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами вказуючи вище вказане рішення як підставу для  зміни рішень суду, прийнятих раніше, через зміну встановленого розміру та порядку соціальних виплат переважно громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Після здійснення аналізу кількісних показників розгляду справ і заяв судом доцільно перейти до іншої найважливішої складової, яка характеризує діяльність суду - це якість постановлених судових рішень.

В порядку апеляційного оскарження у 2012 році до Харківського окружного адміністративного суду було подано всього 5384 апеляційні скарги, що складає 33% від загальної кількості розглянутих адміністративних справ. Тобто, можна зазначити, що майже кожне 3 судове рішення було оскаржено.

Відомості, щодо результатів апеляційного перегляду для зручності порівняння представлені у числовому і відсотковому вигляді у таблиці №7:

                                                                                                              Таблиця №7         

№ п/п

Результати

апеляційного розгляду

%   від загальної кількості розглянутих справ

 за 12  місяців   2011 року

%  від загальної кількості розглянутих справ

за 12 місяців 2012 року

1

Скасовано судових рішень

3,0 %

5,82 %

2

Змінено судових рішень

 0,11 %

0,08%

3

Залишено без змін

 

97,0 %

 94,2%

Відсоткове співвідношення відповідних показників представлено на порівняльній діаграмі:

 1 - скасовано судових рішень, 2 - змінено судових рішень,   3 - залишено без змін

               З огляду на показники 1 та 3, проілюстровані на діаграмі, статистичні дані, в порівнянні з минулим періодом,  відображають динаміку їх збільшення..

Так, скасованих судових рішень та таких, що  залишено без змін збільшилось на 2,8 %. Об’єктивною причиною збільшення  відсоткового показника з 3% (2011 рік) до 6% (2012 рік) можна назвати збільшення кількості апеляційних скарг, поданих у 2012 році.

В свою чергу  змінених судових рішень на 0,03 % зменшилось.

Показник змінених рішень є незначним – 13 судових рішень, що складає 0,01 % від кількості постановлених остаточних рішень Харківським окружним адміністративним судом. Цей показник безперечно відображає позитивну динаміку якості винесених судових рішень.

 

Висновки:

Як визначено міжнародною практикою, основними стандартами якості роботи суду є:

 • якість судового рішення (його законність, обґрунтованість, якість написання);
 • своєчасність судового рішення;
 • ефективність управляння судом (судового адміністрування);
 • задоволеність роботою суду його відвідувачами (учасниками провадження).

Беручи до уваги якісні та кількісні показники, оцінені за наслідками аналізу роботи і опитування громадської думки, можна зробити висновок, що вони утримуються на належному рівні.

          Якість та належну оперативність правосуддя можливо досягти, забезпечивши оптимальне навантаження на кожного суддю.

З метою утримання якості і з метою подальшого її покращення, на належному рівні доцільно систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві і вивчати судову практику, проблемні питання при вирішенні справ по суті, судову практику з відповідних категорій справ, обговорення їх на зборах суддів.

З метою підвищення ефективності управлінської роботи суду у подальшому продовжити  проведення оцінки відповідно до розробленої методики по відповідних модулях, розроблених та рекомендованих за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з робочою групою з інновацій Державної судової адміністрації України, і аналізувати  їх результати.

 

                Голова суду                                                                             Ю.В. Кучма

Новини


23.04.2018  Презентація Щорічної доповіді за 2017 рік "Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні"

Детальніше...

23.04.2018  Правовий практикум за участю голови та суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Детальніше...

13.04.2018  Зустріч дорадчої групи партнерів Програми USAID "Нове правосуддя"

Детальніше...

11.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

06.04.2018  Вітаємо із найсвітлішим святом християн - Великоднем!

Детальніше...

05.04.2018  Нарада з питань інформаційного оновлення офіційних веб-сайтів ХОАС

Детальніше...

04.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

30.03.2018  Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

Детальніше...

30.03.2018  Презентація результатів моніторингу офіційних веб-сайтів судів України

Детальніше...

26.03.2018  Навчальна програма "Голова суду та керівник апарату - ефективна управлінська команда"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua